Potrebujete poradiť s výberom dlažby do vášho priestoru? Volajte zákaznícky servis +420 553 829 829, +420 731 191 567 v čase od 6:00 - 15:00.
VZORKA ZADARMO

Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)

FORTEMIX s.r.o., so sídlom Kirilovova 812, 739 21 Paskov, Česká republika, IČO: 268 68 211, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave pod sp. zn.
C 28754 ako správca osobných údajov (ďalej len ako „správca“) zákazníkov a používateľov webu: https://www.fortelock.sk , ako subjekt osobných údajov (ďalej len ako „subjekt údajov“)  informuje o nižšie uvedenom zhromažďovaní osobných údajov a zásadách ochrany súkromia.

1. NA ÚVOD

1.1 Tieto zásady sú spracované v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len ako „GDPR“) s a v súlade so zákonom č. 110/2019 zb. o spracovaní osobných údajov.

1.2 Osobným údajom sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo či nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

1.3 Ďalšie pojmy (termíny) ako „zvláštne kategórie osobných údajov“, „subjekt údajov“, „spracovanie osobných údajov“, „správca“, „spracovateľ“, „rizikové spracovanie“, „automatické individuálne rozhodovanie vrátane profilovania“ a „zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia“ majú význam a treba ich vykladať v súlade a v kontexte s GDPR.2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRÁVCA SPRACOVÁVA

2.1 Správca spracováva o subjekte údajov nasledujúce údaje:

 • adresné a identifikačné údaje:  meno a priezvisko, adresa, e-mail, telefón
 • fakturačné a platobné údaje:     fakultatívne IČ, DIČ, adresa sídla
 • údaje o kúpených produktoch, údaje o používaní produktov, údaje o komunikácii so

2.2 V rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných dát a na analytické účely používa správca na svojom webe tzv. súbory cookies. Zásady používania cookies sú upravené v samostatnom dokumente dostupnom na tomto odkaze: DOPLNIŤ

2.3 Osobné údaje možno uložiť na dlhší čas, než je uvedený v tabuľke nižšie, ak sa tieto spracovávajú výhradne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého či historického výskumu, alebo na štatistické účely.

2.4 Ak ste využili možnosť prihlásiť sa na odber newslettera, udeľujete správcovi súhlas s využitím svojej e-mailovej adresy na účely posielania obchodných a marketingových oznamov spojených s ponúkanými produktmi či službami. Vaša e-mailová adresa bude spracovaná v súlade s predpismi na ochranu osobných údajov a za dodržania týchto zásad. Súhlas so spracovaním svojej e-mailovej adresy na marketingové účely môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu poslaného na adresu marketing@fortemix.cz alebo podaním poslaným na adresu sídla spoločnosti správcu.

3. ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVANIA – DOBA SPRACOVANIA

Spracovávané osobné údajeÚčel spracovaniaPrávny dôvod na spracovanieDoba spracovania
Adresné a identifikačné údajevybavovanie objednávok a komunikácie o uzatvorení a plnení zmluvyvykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy (rokovanie pred uzatvorením zmluvy), plnenie zmluvypo dobu nevyhnutne nutnú na rokovanie pred uzatvorením zmluvy a následne na plnenie zmluvy
Platobné a fakturačné údajevybavovanie objednávok a plnenie zmluvy, vedenie účtovníctvaplnenie zmluvy, plnenie právnych povinnostípo dobu 10 rokov od vykonania poslednej platby
Údaje o kúpených produktoch, ich používaní, údaje o komunikáciiplnenie zmluvy, starostlivosť o zákazníkaplnenie zmluvy, oprávnený záujempo dobu trvania zmluvy a po dobu 1 roka od jej ukončenia
Vaše meno a e-mail uvedené mimo plnenia zo zmluvného vzťahu iba pre odberateľov noviniek (newslettera)pravidelné posielanie obchodných oznamov obsahujúcich ponuky, informácie a aktuality v súlade so zákonom č. 480/2004 zb.súhlas udelený pri registrácii na odber noviniekdo odvolania súhlasu; prípadne do momentu, kedy sa príjemca odhlási z odberu
Adresné a identifikačné údajevybavovanie správ poslaných prostredníctvom webového formuláravykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy (rokovanie pred uzatvorením zmluvy), plnenie zmluvypo dobu nevyhnutne nutnú na vybavenie komunikácie

4. ZÁSADY ZPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Osobné údaje spracováva správca korektne, zákonným a transparentným spôsobom. Tieto zásady zoznamujú subjekt údajov s rozsahom, obsahom a spôsobom, akým správca spracováva osobné údaje.

4.2 Osobné údaje, ktoré správca spracováva sú vo vzťahu k zmluvnému vzťahu primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah na naplnenie stanoveného účelu.

4.3 Správca potrebuje, aby osobné údaje subjektu údajov boli presné a aktuálne. Ak bude niektorý z poskytnutých údajov neaktuálny, subjekt údajov má povinnosť ho upraviť v používateľskom účte po registrácii.

4.4 Osobné údaje spracováva správca spôsobom, ktorý zaisťuje ich náležité zabezpečenie vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

5. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚMYSEL ODOVZDAŤ INFORMÁCIE

5.1 Osobné údaje subjektu údajov môže správca odovzdať tiež tretej osobe ako príjemcovi. Správca takto poskupuje však vždy iba v odôvodnených prípadoch. Osobné údaje môže správca odovzdať týmto príjemcom:

a) spracovateľom, ktorí spracovávajú osobné údaje subjektu údajov podľa pokynov správcu a s ktorými sú vzťahy ošetrené podľa náležitostí článku 28 GDPR; hlavne poskytovateľom programov, ktoré využíva správca na lepšie zabezpečenie a chod svojich služieb; poskytovateľom prepravných, účtovných a daňovo-poradenských služieb; títo budú mať prístup iba v nevyhnutnom rozsahu a na účel správy a technickej podpory používaných programov;

b) orgánom verejnej moci a iným subjektom, ak to vyžadujú platné právne predpisy;

c) iným subjektom v prípade neočakávanej udalosti, v ktorej je poskytnutie údajov nevyhnutné na ochranu života, zdravia, majetku alebo iného verejného záujmu alebo ak je to nevyhnutné na ochranu našich práv, majetku či bezpečnosti.

5.2 Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

6 PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

6.1 Práva Subjektu údajů jsou důležitým prvkem ochrany osobních údajů. Pokud se bude Subjekt údajů domáhat jakéhokoliv svého níže uvedeného práva, poskytne mu Správce informace o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu Práva subjektu údajov sú dôležitým prvkom ochrany osobných údajov. Ak sa bude subjekt údajov domáhať akéhokoľvek svojho nižšie uvedeného práva, poskytne mu správca informácie o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od prijatia žiadosti od subjektu údajov. Túto lehotu môže správca vo výnimočných prípadoch predĺžiť až o dva mesiace. Správca informuje subjekt údajov o predĺžení lehoty a dôvode predĺženia.

6.2 Osobné údaje sa spracovávajú automatizovane v elektronickej forme.

6.3 Subjekt údajov má právo:

a) byť informovaný o spracovaní osobných údajov

Informace o zpracování osobních údajů sdělujeme Správce zejména Informácie o spracovaní osobných údajov podáva správca hlavne prostredníctvom týchto zásad ochrany osobných údajov.

b) na prístup k osobným údajom

Pokud o to Subjekt údajů požádá získá od Správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány. Pokud jsou zpracovávány má Subjekt Ak o to subjekt údajov požiada, získa od správcu informáciu (potvrdenie), či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracovávané. Ak sa spracovávajú, subjekt údajov má právo získať nasledujúce informácie: účel spracovania; kategórie dotknutých osobných údajov; príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje sprístupnené; plánovaný čas, počas ktorého budú osobné údaje uložené; existenciu práva požadovať od správcu opravu alebo výmaz osobných údajov; právo vzniesť námietku; právo podať sťažnosť na dozornom úrade; všetky dostupné informácie o zdroji osobných údajov, ak sa nezískali od subjektu údajov; skutočnosť, že dochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania. Väčšinu týchto informácií zistíte z týchto zásad ochrany osobných údajov, ale ak bude mať subjekt údajov záujem, môže sa na vyššie uvedené spýtať.

c) na opravu, resp. doplnenie

Ak subjekt údajov vie alebo sa domnieva, že správca spracováva jeho nepresné osobné údaje, subjekt údajov na to môže upozorniť a správca má povinnosť údaje opraviť. Ak bude subjekt údajov chcieť nejaký neúplný osobný údaj doplniť s prihliadnutím na účel spracovania, môže na to upozorniť správcu a ten má povinnosť údaje doplniť.

d) na výmaz

Toto právo Subjektu údajů ukládá Správci povinnost zlikvidovat osobní údaje Toto právo subjektu údajov ukladá správcovi povinnosť zlikvidovať osobné údaje v súlade s článkom 17 ods. 1 GDPR, ak je splnená aspoň jedna z nižšie uvedených podmienok:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;
 • subjekt údajov odvolá súhlas a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na spracovanie;
 • subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody na spracovanie;
 • osobné údaje boli spracované protiprávne;
 • osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti;
 • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR;

a zároveň nemožno aplikovať ani jednu z výnimiek uvedených v čl. 17 ods. 3 GDPR.

e) na obmedzenie spracovania

V rámci tohoto práva má Subjekt údajů možnost požádat Správce, aby omezil V rámci tohto práva má subjekt údajov možnosť požiadať správcu, aby obmedzil spracovanie osobných údajov. Ak sú splnené podmienky podľa článku 18 ods. 1 GDPR, musí tak správca vykonať.

f) na prenositeľnosť údajov

Subjekt údajů má právo získat, tedy zejména stáhnout, od Správce své osobní Subjekt údajov má právo získať, teda hlavne stiahnuť, od správcu svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ďalej má právo na priame poskytnutie osobných údajov inému správcovi.

g) vzniesť námietku

V některých případech má Subjekt údajů možnost vznést tzv. námitku proti V niektorých prípadoch má subjekt údajov možnosť vzniesť tzv. námietku proti spracovaniu. Ide hlavne o situácie, kedy subjekt údajov nemal možnosť ovplyvniť to, že jeho údaje sú spracované, a zároveň nejde o plnenie právnej povinnosti alebo životne dôležitý záujem, kedy je táto nemožnosť obhájiteľná. Subjekt údajov má takto možnosť vzniesť tri druhy námietok proti spracovaniu. Sú to námietky proti:

 • spracovaniu na základe právneho titulu oprávneného záujmu a plnenia úlohy vykonávanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci;
 • spracovanie na účely priameho marketingu na základe právneho titulu oprávneného záujmu;
 • spracovanie na účely vedeckého či historického výskumu, alebo na štatistické účely.

Ak je vznesená námietka, správca údaje ďalej nespracováva, ak nepreukáže závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami subjektu údajov alebo právami a slobodami, alebo na určenie, výkon či obhajobu právnych nárokov. Ak je vznesená námietka proti spracovaniu osobných údajov na účely priameho marketingu či profilovania, musí správca prestať osobné údaje spracovávať.

h) nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania

Pri spracovávaní osobných údajov subjektu údajov nedochádza nikdy k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu, a to ani na základe profilovania.

i) odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ak ku spracovaniu dochádza na základe súhlasu

Subjekt údajov môže kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním jeho osobných údajov, ktoré sú na základe tohto súhlasu spracovávané.

j) získať informácie o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov

Ak je pravdepodobnosť, že vznikne vysoké riziko pre práva a slobody subjektu údajov v dôsledku porušenia zabezpečenia správcu, tento to oznámi subjektu údajov bez zbytočného odkladu.

k) podať sťažnosť dozornému úradu

Ak by subjekt údajov nadobudol dojem, že správca porušuje svoje povinnosti pri spracovávaní jeho osobných údajov, má subjekt údajov právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; e-mail: posta@uoou.cz; www: https://www.uoou.cz; tel.: +420 234 665 111.

7. ZMENY ZÁSAD

7.1 Zásady ochrany osobných údajov sa môžu časom zmeniť. Všetky zmeny zásad ochrany osobných údajov zverejní subjekt údajov na webe fortelock.cz. Ak pôjde o významné zmeny môže správca o nich informovať subjekt údajov e-mailom.

8. NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

8.1 Ak bude subjekt údajov chcieť kontaktovať správcu v súvislosti so spravovaním jeho osobných údajov, môže sa obrátiť na nasledujúce kontakty:

a) písomne na adresu sídla: FORTEMIX s.r.o., so sídlom Kirilovova 812, 739 21 Paskov, Česká republika

b) e-mailom na e-mailovú adresu:marketing@fortemix.cz

TIETO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV NADOBÚDAJÚ PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ DŇA: 1. 1. 2022

Vzorka podlahy zadarmo

Chcem vzorku