Potrebujete poradiť s výberom dlažby do vášho priestoru? Volajte zákaznícky servis +420 553 829 829, +420 731 191 567 v čase od 6:00 - 15:00.
VZORKA ZADARMO

Obchodné podmienky

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA – ROZSAH PLATNOSTI OBCHODNÝCH PODMIENOK

1.1 Zmyslom týchto obchodných podmienok je vymedziť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri predaji všetkých výrobkov (tovaru) a s tým súvisiacich služieb spoločnosti Fortemix, s.r.o., so sídlom Kirilovova 812, 73921 Paskov, IČ: 26868211, zapísané v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Ostrave pod sp. zn. C 28754.

1.2 Obchodné podmienky sú v súlade s ust. § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“) neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu uvedeného nižšie a upravujú hlavne vznik, ďalšie podmienky a zánik zmluvného vzťahu, v ktorých vystupuje spoločnosť Fortemix, s. r. o. ako predávajúci, zhotoviteľ alebo subjekt v obdobnom postavení (ďalej len „predávajúci“) a ďalšia osoba ako kupujúci, objednávateľ alebo subjekt v obdobnom postavení (ďalej len „kupujúci“).

1.3 Predávajúci a kupujúci sú ďalej v texte týchto obchodných podmienok uvádzaní spoločne ako zmluvné strany.

1.4 Obchodné podmienky sú zverejnené na týchto webových stránkach predávajúceho: https://www.fortemix.sk/ a www.fortelock.sk.

1.5 Odlišné dojednania v písomnej zmluve alebo inej písomnej dohode, uzatvorené na základe dohody oboch zmluvných strán, majú prednosť pred znením obchodných podmienok.

1.6 Predávajúci informuje kupujúceho, že vo všeobecnosti nebude neakceptovať obchodné podmienky kupujúceho. V súlade s ust. § 1751 odseku 2 Občianskeho zákonníka sa predávajúci zaväzuje vylúčiť použitie obchodných podmienok kupujúceho svojím novým prejavom vôle, a to bez zbytočného odkladu po uskutočnení ponuky a jej prijatí, pokiaľ obe zmluvné strany odkážu na svoje obchodné podmienky.

Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 1.9.2020.

2. PREDMET ZMLUVY – UZAVRETIE OBCHODU

2.1 Na základe dopytu od kupujúceho spracuje predávajúci ponuku. Ponuka obsahuje kúpnu cenu a špecifikáciu výrobku (ďalej len „ponuka“). Takto uskutočnená ponuka od predávajúceho je vždy novou ponukou na uzatvorenie zmluvy a nikdy sa nemôže brať ako prijatie ponuky v zmysle ust. § 1740 odseku 2 a 3 Občianskeho zákonníka. Dopyt kupujúceho je vždy iba podnet na vytvorenie ponuky a nikdy sa neberie ako ponuka na uzatvorenie zmluvy.

2.3 Dopyt kupujúceho neukladá predávajúcemu povinnosť uzavrieť kúpnu zmluvu.

2.4 Kúpne ceny uvedené v ponukách sú zmluvné a ich platnosť je 30 dní od dátumu vystavenia, ak nie je určené inak.

2.5 Predávajúci dáva poslaním ponuky návrh na uzavretie zmluvy v súlade s ust. § 1732 Občianskeho zákonníka.

2.6 Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci prijme ponuku poslaním súhlasu s ponukou, a to niektorým z týchto spôsobov:

2.7 poslaním e-mailu na e-mailovú adresu dopredu dohodnutú medzi zmluvnými stranami alebo na adresu uvedenú na webových stránkach predávajúceho v sekcii kontakty https://www.fortemix.sk/kontakty;

a) poslaním SMS správy na telefónne číslo dopredu dohodnuté medzi zmluvnými stranami

b) alebo na telefónne číslo uvedené na webových stránkach predávajúceho v sekcii kontakty https://www.fortemix.sk/kontakty;

c) uhradením zálohovej faktúry podľa ponuky;

d) prevzatím tovaru;

e) „neodmietnutím ponuky“ do siedmich (7) dní odo dňa jej poslania.

(ďalej len „súhlas s ponukou“).

2.8 Kúpne ceny uvedené v katalógoch alebo cenníku predávajúceho, rovnako ako informácie ústne, telefonické či získané prostredníctvom internetu týkajúce sa cien výrobkov predávajúceho, sú ceny nezáväzné, ktoré majú iba oznamovací charakter. Takto poskytnuté informácie o cenách výrobkov sa nepovažujú za návrh na uzavretie zmluvy.

2.9 K uzavretiu kúpnej zmluvy v súlade s ust. § 2079 Občianskeho zákonníka, ktorej predmetom je záväzok predávajúceho odovzdať príslušný výrobok kupujúcemu a umožniť mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu a záväzok kupujúceho príslušný výrobok prevziať a zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu, dôjde podľa ďalších ustanovení v týchto obchodných podmienkach na základe doručenia súhlasu s ponukou predávajúcemu.

2.10 Dodatočné zmeny v uzavretej kúpnej zmluve možno vykonať iba po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to písomnou formou.

2.11 V prípade, že dôjde k súhlasu s ponukou s dodatkom alebo odchýlkou, hoci aj s takou, ktorá podstatne nemení podmienky ponuky, neberie sa to ako súhlas s ponukou, ale ako nový dopyt kupujúceho.

2.12 Zmluvné strany sa dohodli, že za písomnú formu sa považuje aj e-mail a SMS správy, prípadne ďalšie komunikačné textové aplikácie, vždy však iba prostredníctvom emailovej adresy, resp. telefónneho čísla uvedených v týchto obchodných podmienkach.

2.13 Nad rámec vyššie uvedeného postupu uzatvárania zmluvy sa môže zmluva uzavrieť podľa článku 7 týchto obchodných podmienok – teda prostredníctvom konsignačného skladu.

3. NÁKUP CEZ E-SHOP FORTELOCK

3.1 Kupujúci má možnosť namiesto postupu uvedeného v článku 2 týchto obchodných podmienok použiť na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim e-shop Fortelock (ďalej len „e-shop“). V takom prípade sa neaplikuje článok 2 týchto obchodných podmienok, ale uzavretie zmluvy sa bude riadiť týmto článkom – článkom 3. Definície uvedené v článku 2 sa však budú používať aj v tomto článku v nezmenenej podobe. V ďalších ustanoveniach zostávajú ustanovenia týchto obchodných podmienok nezmenené a aplikujú sa, ak je to možné. V prípade rozporu medzi týmto článkom (článkom 3), resp. jeho jednotlivými ustanoveniami a inými ustanoveniami týchto obchodných podmienok, majú v prípade nákupu cez e-shop aplikačnú prednosť ustanovenia uvedené v tomto článku.

3.2 Akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená v e-shope je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na tento tovar. Ustanovenie § 1732 odsek 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.3 E-shop obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti počas obdobia, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní e-shopu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

3.4 E-shop obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Tieto informácie platia iba v prípadoch, kedy sa tovar doručuje v rámci územia uvedeného u daného tovaru na e-shope.

3.5 Ponuka na uzavretie zmluvy je v režime e-shopu uskutočnená tým, že kupujúci vloží do košíka požadovaný tovar a následne vyplní objednávkový formulár v e-shope. Takto vykonaná ponuka kupujúceho je vždy novou ponukou na uzavretie zmluvy a nikdy sa nemôže brať ako prijatie ponuky v zmysle ust. § 1740 odsek 2 a 3 Občianskeho zákonníka. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:

a) objednávanom tovare;

b) kupujúcom a adrese doručenia;

c) spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru;

d) a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

3.5 Predávajúci príjme ponuku poslaním e-mailu potvrdzujúceho akceptáciu objednávky na adresu, ktorú kupujúci uviedol do objednávkového formulára. Prílohou potvrdzovacieho e-mailu je vždy zálohová faktúra.

3.6 Poslaním potvrdzujúceho e-mailu podľa predchádzajúceho článku dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy v súlade s ust. § 2079 Občianskeho zákonníka.

3.7 Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku kupujúceho. V takom prípade pošle kupujúcemu e-mail s odôvodnením odmietnutia, príp. s novou alternatívnou ponukou. V takom prípade sa kúpna zmluva uzavrie e-mailovým potvrdením novej ponuky kupujúcim. Kupujúci má právo novú ponuku odmietnuť bez ďalšieho odôvodnenia.

3.8 Dodatočné zmeny v uzavretej kúpnej zmluve možno vykonať iba po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to písomnou formou. Za písomnú formu sa v tomto zmysle považuje e-mail.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY PRI NÁKUPE CEZ E-SHOP

3.9 V súlade s § 1837 nemôže kupujúci o. i. odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho (napríklad potlač) alebo ktorý podlieha rýchlemu pokazeniu a v prípade, že tovar bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom.

3.10 Ak nejde o prípad uvedený v predchádzajúcom článku alebo o iný prípad, kedy nemožno odstúpiť od kúpnej zmluvy, má kupujúci – ak je spotrebiteľom – v súlade s ustanovením § 1829 odseku 1 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci predávajúcemu odoslať v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci poslať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@fortemix.cz.

3.11 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho článku sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar je nutné predávajúcemu vrátiť do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, keď tovar nemožno pre svoju povahu vrátiť obvyklou poštovou cestou.

3.12 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 3.11. týchto obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci vráti tovar.

3.13 Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

4. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Kúpnou cenou sa rozumie cena príslušného výrobku bez DPH podľa ponuky.

4.2 Ak nie je medzi stranami dohodnuté inak, kúpna cena nezahŕňa náklady na dopravu a dodanie výrobkov.

4.3 Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť kúpnu cenu v závislosti na vývoji kurzu českej koruny voči zahraničným menám.

4.4 Medzi zmluvnými stranami sa môže dojednať zľava z kúpnej ceny. Táto zľava platí iba v prípade, že kupujúci uhradí kúpnu cenu po zľave riadne a včas. Ak kupujúci neuhradí dohodnutú kúpnu cenu so zľavou riadne a včas, a to ani do 60 dní po splatnosti, dohodli sa zmluvné strany, že dojednaná zľava prestáva platiť a predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho základnú kúpnu cenu.

4.5 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za výrobky v hotovosti k rukám predávajúceho alebo bezhotovostne bankovým prevodom na základe zálohovej faktúry vystavenej predávajúcim. Zmluvné strany sa dohodli, že ak nebola dohodnutá odložená splatnosť, je splatnosť zálohovej faktúry ku dňu jej vystavenia, ak nie je dohodnuté inak.

4.6 Odlišné platobné podmienky hlavne termíny splatnosti, spôsob platby atď. môžu byť predmetom písomnej zmluvy alebo dohody medzi zmluvnými stranami.

4.7 Kupujúci je s prevzatím výrobku v omeškaní, ak v rozpore so svojimi povinnosťami neprevezme od predávajúceho riadne ponúknuté plnenie. V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím výrobku je predávajúci oprávnený vyúčtovať kúpnu cenu výrobku dňom, kedy sa kupujúci dostal do takéhoto omeškania s prevzatím výrobku.

4.8 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že platby došlé predávajúcemu od kupujúceho budú použité na uhradenie peňažných nárokov predávajúceho voči kupujúcemu v nasledujúcom poradí:

a) úrok z omeškania zo zmluvnej pokuty;

b) splatná zmluvná pokuta;

c) doteraz nesplatná zmluvná pokuta;

d) úrok z omeškania z istiny kúpnej ceny;

e) splatná istina kúpnej ceny;

f) doteraz nesplatná istina kúpnej ceny,

a to vždy na nároky predávajúceho voči kupujúcemu s najstarším termínom splatnosti.

4.9 Dňom úhrady kúpnej ceny, jej časti či iných nárokov bezhotovostným prevodom sa rozumie dátum pripísania príslušnej čiastky na bankový účet predávajúceho.

4.10 Ak je kúpna cena na základe faktúry uhradená v hotovosti, stáva sa daňovým dokladom o zaplatení potvrdenie vydané predávajúcim.

4.11 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny si zmluvné strany dojednávajú povinnosť kupujúceho zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške jednej dvadsatiny percenta (0,05 %) z dlžnej čiastky vrátane DPH za každý deň omeškania.

4.12 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny či jej časti dlhším ako 30 dní je kupujúci povinný, bez ohľadu na jeho zavinenie, uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 % z kúpnej ceny, splatnú do 3 dní odo dňa doručenia výzvy od predávajúceho kupujúcemu na jej úhradu. Zaplatenie zmluvnej pokuty kupujúcim sa netýka nároku predávajúceho na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti, za ktorú bola dojednaná zmluvná pokuta vrátane škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

4.13 Zákazník, fyzická osoba, ktorá nie je registrovaná v inom členskom štáte EÚ, alebo osoba, pre ktorú nadobudnutie tovaru nie je v členskom štáte EÚ ukončenia prepravy predmetom dane, vyhlasuje, že mu nadobudnutím tovaru nevzniká povinnosť registrácie pre DPH v inom štáte EÚ a že na dané plnenie možno z hľadiska DPH uplatniť režim One Stop Shop.

5 DODANIE VÝROBKOV A DOPRAVA

5.1 Zmluvné strany dojednávajú, že predávajúci dodá kupujúcemu výrobky v lehote podľa ich vzájomnej dohody. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky náklady súvisiace s dodaním výrobkov, a to vrátane súvisiacich služieb (napr. vykládka, vsyp, auto s čelom, expres doprava apod.) hradí kupujúci, ak nie je dohodnuté inak.

5.2 Cena dopravy, tiež aj splatnosť a spôsob jej úhrady sú predmetom samostatnej dohody medzi zmluvnými stranami. Ak nedôjde k dohode medzi zmluvnými stranami, je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho náhradu všetkých nákladov spojených s dopravou a ten je povinný predávajúcemu ich uhradiť.

5.3 V prípade dojednaného spôsobu úhrady kúpnej ceny prostredníctvom zálohovej faktúry, nie je predávajúci povinný expedovať výrobky, tj. zaistiť ich dopravu a doručenie, skôr ako mu bude zálohová faktúra plne uhradená.

5.4 Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodržanie dojednanej dodacej lehoty v prípade zásahu tzv. vyššej moci (hlavne prírodné pohromy, štrajky, vojny, požiare, verejnoprávne prekážky, prekážky znemožňujúce dopravu), ako ani v prípade, keď omeškanie nezavinil.

5.5 V prípade vlastného odberu kupujúcim u predávajúceho, sa dodacie podmienky výrobkov riadia dodacou doložkou EXW Kirilovova 812, 739 21 Paskov, INCOTERMS 2010, ak nie je dohodnuté inak.

5.6 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že kupujúci odoberie výrobky z miesta odlišného od sídla predávajúceho. V tomto prípade nesie kupujúci všetky náklady vrátane dopravy spojené s odobraním z iného miesta ako podľa predchádzajúceho článku, ak nie je dohodnuté inak.

5.7 Nebezpečenstvo škody na výrobku prechádza na kupujúceho v okamihu odovzdania prvému dopravcovi.

5.8 V prípade, že kupujúci požaduje v rámci objednávky aj dopravu výrobkov, riadia sa podmienky dodacou doložkou DAP, INCOTERMS 2010, ak nie je dohodnuté inak.

5.9 Kupujúci a predávajúci sa môžu dopredu dohodnúť na cene za dodanie tovaru. Ak skutočná výška nákladov za dodanie presiahne dohodnutú cenu za dodanie tovaru, nesú dodatočné náklady na dodanie tovaru predávajúci a kupujúci podľa dohodnutého pomeru.

5.10 Spôsob dodania výrobku bude realizovaný podľa požiadaviek špecifikovaných v objednávke kupujúceho a na náklady kupujúceho vyúčtované predávajúcim podľa skutočných nákladov dopravy.

5.11 Kupujúci je povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby dopravné prostriedky mohli prísť na miesto dodávky a výrobky mohli byť vyložené bez akéhokoľvek rizika.

5.12 Kupujúci je povinný vždy potvrdiť dopravcovi prepravný/dodací list, a to ihneď pri prevzatí výrobkov. Podpisom prepravného/dodacieho listu kupujúci potvrdzuje, že zásielka výrobkov spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu týkajúcu sa porušenia obalu zásielky sa nemôže brať ohľad.

5.13 Pri prevzatí výrobkov od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov výrobkov a v prípade akýchkoľvek chýb toto neodkladne oznámiť prepravcovi a súčasne o tejto skutočnosti vykonať zápis o poškodení do prepravného/dodacieho listu či spísať s prepravcom reklamačný protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať predávajúcemu.

5.14 Kupujúci berie na vedomie, že ak neprevezme výrobky na mieste a v čase dohodnutej dodávky, porušuje týmto svoju povinnosť prevziať výrobky riadne a včas a dostáva sa týmto do omeškania s prevzatím výrobkov. V prípade omeškania kupujúceho s prevzatím výrobkov, si dojednávajú zmluvné strany povinnosť kupujúceho zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške jednej dvadsatiny percenta (0,05 %) z kúpnej ceny výrobkov vrátane DPH za každý deň omeškania. Predávajúci si vyhradzuje právo na náhradné dodanie na náklady kupujúceho. Kupujúci je v prípade omeškania s prevzatím výrobkov povinný uhradiť tiež náklady súvisiace s uskladnením výrobkov u dopravcu. Toto ustanovenie sa neaplikuje, ak je kupujúcim spotrebiteľ.

5.15 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania s prevzatím výrobkov dlhším ako 30 dní, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a zároveň je kupujúci povinný, bez ohľadu na jeho zavinenie, uhradiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 100 % z kúpnej ceny, splatnú do 3 dní odo dňa doručenia výzvy predávajúceho kupujúcemu na jej úhradu. Zaplatenie zmluvnej pokuty kupujúcim sa netýka nároku predávajúceho na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti, za ktorú bola dojednaná zmluvná pokuta vrátane škody presahujúcu zmluvnú pokutu a ďalej nároku na úhradu dopravy spojenej s dodaním výrobkov. Toto ustanovenie sa neaplikuje, ak je kupujúcim spotrebiteľ.

5.16 Výrobky dodáva predávajúci spravidla na drevených paletách. Spätné odkúpenie paliet je vždy predmetom samostatnej dohody medzi zmluvnými stranami.

5.17 Predávajúci je oprávnený v prípade postupného či viacnásobného plnenia tomu istému kupujúcemu neposkytnúť ďalšie plnenie v prípade, že tento kupujúci je v omeškaní s plnením svojho záväzku voči predávajúcemu. Predávajúci je v tomto prípade oprávnený tiež požadovať úhradu kúpnej ceny alternatívnymi spôsobmi (napr. v hotovosti pred dodaním výrobkov, na základe zálohovej (pro forma) faktúry, dobierky apod.).

5.18 Predávajúci realizuje dopravu iba na území Európskej únie, ak nie je dohodnuté inak. V prípade miesta dodania mimo Európskej únie má kupujúci povinnosť túto prepravu zaistiť vrátane všetkých colných podmienok.

6 KVALITA – PRÁVA A POVINNOSTI Z VADNÉHO PLNENIA – REKLAMÁCIA

6.1 Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že výrobok pri prevzatí nemá chyby. Predávajúci prehlasuje, že výrobky spĺňajú technické požiadavky deklarované v prehlásení o zhode daného výrobku. Výrobky si zachovávajú technické požiadavky najmenej počas skladovateľnosti uvedenej na obale príslušného výrobku.

6.2 Informácie alebo pracovné postupy podané inak ako písomne, sú nezáväzné a predávajúci za ne nezodpovedá.

6.3 Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré vznikli kupujúcemu neodborným zaobchádzaním s výrobkom hlavne nedodržaním požiadaviek uvedených v technických listoch a na obale výrobku alebo spracovaním výrobku s chybou, ktorú mohol a mal kupujúci zistiť.

6.4 Kupujúci má povinnosť výrobok prehliadnuť ihneď po jeho prevzatí a presvedčiť sa o jeho vlastnostiach a množstve. Kupujúci nemá právo z vadného plnenia, ak ide o chybu, ktorú musel s vynaložením obvyklej pozornosti rozoznať pri prevzatí tovaru.

6.5 Kupujúci má povinnosť vytknúť vadu plnenia (uplatniť reklamáciu) bez zbytočného odkladu, kedy mal možnosť sa s plnením zoznámiť a chybu zistiť, najneskôr však v období skladovateľnosti deklarovanom predávajúcim alebo počas jedného roka, podľa toho, aký čas je kratší. Najkratší čas na vytknutie chyby je 6 mesiacov od poskytnutia plnenia. Čas skladovateľnosti sa počíta od dátumu výroby uvedeného na obale výrobku do uplynutia obdobia skladovateľnosti uvedenom na obale výrobku.

6.6 Kupujúci môže v prípade uplatnenia reklamácie u predávajúceho požadovať nárok na bezplatné odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny; ak to nie je povahe chyby neúmerné (hlavne ak nemožno chybu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez chýb alebo novej súčasti bez chýb, ak sa týka chyba iba tejto súčasti.

6.7 Ak nie je oprava alebo výmena výrobku možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

6.8 Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať pri chybe, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o chybu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú), odstránenie chyby dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci; bezplatné odstránenie chyby opravou; primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

6.9 Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

6.10 U chyby, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, či ide o chybu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie chyby alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

6.11 Predávajúci nie je povinný vyhovieť nároku kupujúceho, ak preukáže, že kupujúci vedel o chybe výrobku pred prevzatím alebo ju sám spôsobil.

6.12 Reklamáciu môže kupujúci uplatniť iba písomne v sídle predávajúceho, pričom písomným uplatnením reklamácie sa rozumie aj jej poslanie prostredníctvom e-mailu v zmysle článku 2.2 písm. a. týchto obchodných podmienok.

6.13 Kupujúci je pri oznámení chyby povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení chyby. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, keď kupujúci žiadal opravu chyby, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

6.14 Ak kupujúci nezvolí svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

6.15 Kupujúci je povinný preukázať nákup výrobku (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania/doručenia výrobku predávajúcemu.

6.16 Plynutie lehoty na vybavenie reklamácie je pozastavené v prípade, že predávajúci nedostal všetky podklady potrebné na vybavenie reklamácie. Predávajúci je povinný si vyžiadať doplnenie podkladov od kupujúceho v najkratšej možnej lehote. Lehota je od tohto dátumu pozastavená až do dodania vyžiadaných podkladov kupujúcim.

6.17 Reklamácia musí teda obsahovať dátum dodania výrobku, číslo faktúry, dodacieho listu, druh výrobku vrátane identifikačného čísla výrobku, ak také obsahuje, reklamované množstvo, popis chyby a uvedenie požiadavky kupujúceho, adresu na poslanie vybavenej reklamácie a kontakt (telefón, e-mail).

6.18 O uplatnení reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie, kedy kupujúci uplatnil reklamáciu, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje. Písomným potvrdením sa rozumie aj potvrdenie prostredníctvom e-mailu.

6.19 Po vybavení reklamácie vydá predávajúci kupujúcemu potvrdenie, v ktorom bude uvedený dátum a spôsob vybavenia reklamácie, potvrdené prípadné vykonanie opravy a čas trvania opravy, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

6.20 Kupujúci má pri uplatnení reklamácie právo na úhradu účelovo vynaložených nákladov. Právo na úhradu týchto nákladov musí kupujúci uplatniť do jedného (1) mesiaca po uplynutí lehoty, v ktorej treba vytknúť chybu.

7 VÝHRADA VLASTNÍCKEHO PRÁVA

7.1 Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k dodaným výrobkom až do okamihu úhrady všetkých pohľadávok vzniknutých pri podnikaní predávajúceho, na ktoré má predávajúci voči kupujúcemu právo (ďalej len „výrobok s výhradou vlastníctva“).

7.2 V prípade, že výrobok s výhradou vlastníctva bude kupujúcim spracovaný do podoby novej veci, došlo k spracovaniu pre predávajúceho. Spracovaný tovar sa považuje za výrobok s výhradou vlastníctva.

7.3 V prípade, že dodaný výrobok bude spracovaný spoločne s iným výrobkom, ktorý nepatrí predávajúcemu, alebo s ním bude spojený či zmiešaný, stáva sa predávajúci spoluvlastníkom novej veci alebo zmiešaného materiálu s podielom podľa pomeru hodnoty výrobku dodaného predávajúcim voči inému výrobku v okamihu spracovania či zmiešania. V prípade, že u predávajúceho dôjde k zániku vlastníckeho práva k výrobku v dôsledku spojenia či zmiešania výrobku, prenáša kupujúci na predávajúceho vlastnícke práva na novú formu výrobku či nové veci, ktoré už prináležali kupujúcemu, a to v rozsahu účtovnej hodnoty výrobku s výhradou vlastníctva a zároveň túto novú vec bude pre predávajúceho bezplatne uschovávať. Takto vzniknuté spoluvlastnícke práva sa vzťahujú na výrobok, ktorý sa považuje za výrobok s výhradou vlastníctva.

7.4 Ak nie je medzi stranami dohodnuté inak, je kupujúci oprávnený predať výrobok tretím osobám len v tom prípade, ak predávajúci neeviduje po kupujúcom žiadnu pohľadávku v omeškaní s úhradou dlhšom ako 30 dní.

7.5 Kupujúci je v prípade omeškania s úhradou záväzku dlhšom ako 30 dní voči predávajúcemu povinný postúpiť budúce pohľadávky z predaja výrobku alebo ceny diela na predávajúceho. Predávajúci je oprávnený toto oznámiť tretej osobe potom, čo sa kupujúci dostane do omeškania. Prevod je dočasný a zaisťujúci. Na podnet predávajúceho je kupujúci povinný tretie osoby neodkladne informovať o postúpení pohľadávky na predávajúceho – ak tak neučiní sám predávajúci – a odovzdať predávajúcemu informácie a podklady potrebné na vymáhanie pohľadávky.

7.6 O exekúcii majetku či inom obmedzení zo strany tretích osôb musí kupujúci neodkladne informovať predávajúceho. Kupujúci hradí všetky náklady vynaložené na zrušenie tohto zásahu alebo dopravu výrobku s výhradou vlastníctva späť, ak nebudú nahradené prostredníctvom tretej strany.

7.7 Ak sa kupujúci ocitne v omeškaní s platbou, je predávajúci oprávnený vziať si výrobok s výhradou vlastníctva späť a na tento účel je oprávnený prípadne aj vstúpiť do firemných priestorov kupujúceho alebo do priestorov jeho obchodného partnera.

7.8 Ak nie sú ustanovenia o výhrade vlastníckeho práva či postúpení pohľadávok tak, ako sú stanovené týmito obchodnými podmienkami v krajine, na území ktorej sa výrobok nachádza, právne účinné, považuje sa za dojednané zaisťovacie opatrenie, ktoré zodpovedá výhrade vlastníckeho práva či postúpení pohľadávok v tejto krajine. V prípade, že sa v tomto bode vyžaduje súčinnosť kupujúceho, je kupujúci povinný vykonať všetky opatrenia, ktoré sú potrebné na odôvodnenie a získania takýchto práv.

8 KONSIGNAČNÝ SKLAD

8.1 Predávajúci môže po dohode s kupujúcim zriadiť u kupujúceho konsignačný sklad, do ktorého dodáva výrobky určené pre kupujúceho alebo na ďalší predaj koncovým zákazníkom. Výrobky dodané do konsignačného skladu zostávajú majetkom predávajúceho.

8.2 Konsignačný sklad je kupujúci povinný viesť s odbornou starostlivosťou skladovateľa v zmysle § 2415 a nasl. Občianskeho zákonníka, zároveň sa zaväzuje ku všetkým povinnostiam, ktoré ukladá zákon skladovateľovi, a to ako voči skladovaným výrobkom, tak voči predávajúcemu.

8.3 Odborná starostlivosť sa týka hlavne druhov výrobkov dodávaným do konsignačného skladu. Zodpovednosť za stav (hlavne dodržanie termínu skladovateľnosti výrobkov uvedenej na obale výrobku alebo na technickom liste), počet, odcudzenie výrobkov prechádza na kupujúceho okamihom dodania výrobkov. Okamihom dodania výrobkov na účely tohto článku je okamih naskladnenia výrobkov do konsignačného skladu.

8.4 Predávajúci dodáva výrobky do konsignačného skladu na základe objednávky kupujúceho alebo na základe vlastného uváženia, prípadne na základe oboch týchto kritérií. Výrobky, ktoré budú dodané do konsignačného skladu, potvrdí kupujúci na výdajke. Výdajka je dokladom o tom, aké výrobky sa nachádzali alebo nachádzajú v konsignačnom sklade.

8.5 Kupujúci je povinný odovzdať predávajúcemu do 5. dňa každého kalendárneho mesiaca písomne prehľad výrobkov predaných z konsignačného skladu. Na základe písomného prehľadu vystaví predávajúci kupujúcemu faktúru – daňový doklad, ktorú je kupujúci povinný zaplatiť do štrnástich (14) dní odo dňa jej doručenia. Výrobky uvedené na mesačnom prehľade predaných výrobkov z konsignačného skladu sa považujú za výrobky kúpené kupujúcim.

8.6 Nad rámec povinností kupujúceho podľa predchádzajúceho článku má predávajúci právo požadovať kedykoľvek písomne informáciu o stave konsignačného skladu – počtoch a prehľade výrobkov a kupujúci je povinný mu takúto informáciu poskytnúť, a to do troch (3) pracovných dní odo dňa prijatia takejto žiadosti.

8.7 Ponuka na uzavretie kúpnej zmluvy je v tomto prípade vykonaná naskladnením výrobkov do konsignačného skladu kupujúceho a je kupujúcim prijatá vyskladnením výrobkov z konsignačného skladu. Kúpne zmluvy sa fakturujú vždy spätne a dohromady za uplynulý mesiac podľa predchádzajúceho článku.

8.8 Ak kupujúci nedodá predávajúcemu prehľad predaných výrobkov, je predávajúci oprávnený výhradne na základe vlastného uváženia jednostranne všetky alebo časť výrobkov dodaných do konsignačného skladu kupujúcemu vyfakturovať a ten je povinný faktúru zaplatiť. V takom prípade platí, že kúpna zmluva bola uzavretá na všetky alebo takú časť výrobkov v konsignačnom sklade.

8.9 Predávajúci je oprávnený požadovať vrátenie všetkých alebo časti výrobkov umiestnených v konsignačnom sklade bez zbytočného odkladu (najneskôr však do desiatich dní) na náklady kupujúceho na adresu stanovenú predávajúcim s tým, že prípadné náklady je predávajúci oprávnený kupujúcemu vyfakturovať a kupujúci je povinný takú faktúru predávajúcemu zaplatiť.

8.10 Predávajúci má právo fyzickej kontroly (inventúry) konsignačného skladu a má právo požadovať vysvetlenie prípadných rozdielov v počtovom stave výrobkov. Ak nebude vysvetlenie prípadných rozdielov uspokojivé a doložené, má predávajúci právo postupovať rovnako, ako keby nebol prehľad predaných výrobkov podaný podľa predchádzajúceho odseku. Tomu zodpovedá aj povinnosť kupujúceho.

8.11 V prípade prekročenia termínu skladovateľnosti výrobkov alebo v prípade prekročenia obdobia skladovania dlhšieho ako dvanásť (12) mesiacov je predávajúci oprávnený vyfakturovať kúpnu cenu týchto výrobkov kupujúcemu a kupujúci je povinný faktúru zaplatiť.

8.12 V prípade, že predávajúci alebo jeho zástupca nebude vpustený do všetkých priestorov konsignačného skladu alebo kupujúci nevydá predávajúcemu tovar z konsignačného skladu, má predávajúci právo požadovať od kupujúceho zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- Kč za každý deň porušenia tejto povinnosti. Zmluvná pokuta je splatná do 3 dní odo dňa doručenia výzvy predávajúceho kupujúcemu na jej úhradu. Zaplatenie zmluvnej pokuty kupujúcim sa nedotýka nároku predávajúceho na náhradu škody vzniknutú porušením povinnosti, za ktorú bola dojednaná zmluvná pokuta vrátane škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

8.13 V prípade, že kupujúci zriaďuje konsignačný sklad, je povinný zaistiť na vlastné náklady na účely fungovania skladu frézu na nájazdy typu stopková drážkovacia fréza.

9 ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

9.1 Kupujúci nemôže postúpiť alebo previesť svoje pohľadávky, práva, dlhy či povinnosti vyplývajúce z týchto obchodných podmienok alebo kúpnu zmluvu bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho.

9.2 Kupujúci nie je oprávnený na zaistenie svojich pohľadávok voči predávajúcemu využiť zadržiavacie právo k výrobku predávajúceho.

9.3 V prípade výskytu chýb na výrobku nie je týmto dotknutá povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu.

9.4 Ak je kupujúci zahraničnou spoločnosťou, týmto sa zaväzuje, že ak budú dodané výrobky vyvezené mimo územia Českej republiky, bude sa nimi disponovať iba na území krajiny sídla kupujúceho.

9.5 Všetky bonusy, rabaty, zľavy, predĺženia splatnosti a iné výhody sú platné, iba ak sú všetky záväzky kupujúceho uhradené v dohodnutom termíne splatnosti.

10 ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

10.1 Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu do 10 dní odo dňa splatnosti alebo neodoberie výrobok do 30 dní od výzvy k odberu, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúcemu. Toto odstúpenie sa nedotýka práva na náhradu škody ani zmluvných pokút.

11 INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽA

11.1 Spotrebiteľom je každý človek ako kupujúci, ktorý mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s predávajúcim alebo s ním inak koná.

11.2 Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z chyby, ktorá sa vyskytne pri výrobkoch, do dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia.

11.3 Reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote.

11.4 V prípade spornej reklamácie rozhodne predávajúci o jej prijatí do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

11.4 V prípade mimosúdneho vybavovania sťažnosti sa kupujúci môže obrátiť na náš kontaktný e-mail: info@fortemix.cz; predávajúci obratom potvrdí prijatie sťažnosti kupujúceho na e-mail kupujúceho; informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho následne predávajúci pošle tiež na e-mail kupujúceho.

11.5 V prípade, že medzi predávajúcim a spotrebiteľom dôjde ku vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia (Česká obchodní inspekce), Ústredný inšpektorát – oddelenie ADR, so sídlom Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

12 SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

12.1 Predávajúci ako správca osobných údajov spracováva osobné údaje subjektu údajov v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).

12.2 Predávajúci v súvislosti s týmito obchodnými podmienkami spracováva a uchováva za podmienok a v medziach stanovených platnou právnou úpravou, hlavne v súlade s ustanovením čl. 6 odseku 1 písm. b) GDPR, osobné údaje subjektu údajov s cieľom plnenia a realizácie zmluvného vzťahu.

12.3 Osobné údaje subjektu údajov sa spracovávajú v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefónne číslo.

12.4 Osobné údaje sa spracovávajú počas nevyhnutne nutného obdobia na zaistenie vzájomných práv a povinností vyplývajúcich z plnenia a realizácie zmluvného vzťahu.

12.5 Subjekt údajov môže písomne kontaktovať predávajúceho ohľadom spracovania osobných údajov na adrese sídla predávajúceho.

12.6 Osobné údaje poskytnuté subjektom údajov poskytuje predávajúci iným fyzickým alebo právnickým osobám, orgánom verejnej moci alebo iným subjektom iba v odôvodnených prípadoch, napríklad ak to vyžadujú platné právne predpisy. Predávajúci nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

12.7 Osobné údaje subjektu údajov sa spracovávajú aj automatizovane v elektronickej forme.  Subjekt údajov má právo požiadať predávajúceho o poskytnutie informácie o spracovaní jeho osobných údajov. Subjekt údajov má právo, aby predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nepresné osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. S prihliadnutím na ciele spracovania má subjekt údajov právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj poskytnutím dodatočného vyhlásenia. Subjekt údajov má právo, aby predávajúci bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa daného subjektu údajov týkajú, a predávajúci má povinnosť osobné údaje bez zbytočného odkladu vymazať, ak je daný niektorý z dôvodov stanovených v GDPR. Subjekt údajov má právo, aby predávajúci obmedzil spracovanie osobných údajov, v prípadoch stanovených v GDPR. Subjekt údajov má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú. Subjekt údajov má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, ktoré poskytol predávajúcemu v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo odovzdať tieto údaje inému správcovi bez toho, aby mu predávajúci bránil, a to v prípadoch stanovených v GDPR. Ak sa subjekt údajov domnieva, že došlo k porušeniu právnych predpisov v súvislosti s ochranou jeho osobných údajov, má právo podať sťažnosť na niektorom dozornom úrade. Dozorným úradom je v Českej republike Úrad na ochranu osobných údajov.

13 ZACHOVANIE DÔVERNÉHO CHARAKTERU INFORMÁCIÍ

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že na účely týchto obchodných podmienok podliehajú ochrane všetky informácie poskytnuté kupujúcemu od predávajúceho (či už poskytnuté napr. ústne, písomne, či v akejkoľvek inej forme vrátane elektronických dát apod.) v rámci zmluvného vzťahu a považujú sa za dôverné informácie (ďalej len „dôverné informácie“). Dôverné informácie sa považujú za obchodné tajomstvo v zmysle ust. § 504 Občianskeho zákonníka.

13.2 Kupujúci sa zaväzuje, že:

a) bude uchovávať dôverné informácie v dôvernosti a tieto dôverné informácie či akúkoľvek ich časť neposkytne akejkoľvek ďalšej osobe, ak nebude mať na poskytnutie takejto dôvernej informácie predchádzajúci písomný súhlas predávajúceho;

b) vykoná všetky opatrenia nevyhnutné na to, aby nedošlo k prezradeniu dôverných informácií, ako aj k možnosti neoprávneného prístupu k akýmkoľvek dôverným informáciám alebo k ich použitiu treťou osobou;

c) nevykoná voči ďalším osobám žiadne vyhlásenie týkajúce sa obsahu správnosti alebo iných aspektov dôverných informácií;

d) dôverné informácie použije iba v súvislosti so svojím oprávnením vyplývajúcim z týchto obchodných podmienok, t. j. pre svoju osobnú potrebu; hlavne sa kupujúci zaväzuje, že dôverné informácie nepoužije na svoju vlastnú podnikateľskú, investičnú alebo inú činnosť.

14 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Obchodné podmienky môže predávajúci v primeranom rozsahu meniť. O tejto skutočnosti je povinný bezodkladne informovať kupujúceho na svojich webových stránkach. Kúpne zmluvy, ktorých obsah tvoria tieto obchodné podmienky, sa riadi znením obchodných podmienok platným a účinným v čase uzavretia kúpnej zmluvy, ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak.

14.2 Ak sa nejaké ustanovenia stanú neplatné či neúčinné z dôvodu zmeny právnych predpisov alebo iných dôvodov, zostávajú ostatné ustanovenia platné, ak to neodporuje ich účelu a ak nejde o ustanovenia, ktoré nemožno od ostatného obsahu obchodných podmienok oddeliť.

14.3 Obchodné podmienky sa riadia právom Českej republiky a všetky spory bude rozhodovať Okresný súd v Ostrave, resp. Krajský súd v Ostrave. Ak sú tieto obchodné podmienky v inom jazyku ako českom, je záväzné znenie v českom jazyku.

14.4 Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, riadi sa taký vzťah českým právom.

14.5 Práva predávajúceho vyplývajúce zo zodpovednosti za škodu alebo iných ustanovení obchodných podmienok, ktoré majú z povahy veci trvať aj po ukončení kúpnej zmluvy sú po jej ukončení naďalej platné a vymáhateľné.

14.6 Predávajúci a kupujúci sú povinní v rámci svojich možností postupovať tak, aby minimalizovali prípadné škody, straty či riziká.

Vzorka podlahy zadarmo

Chcem vzorku