Potrebujete poradiť s výberom dlažby do vášho priestoru? Volajte zákaznícky servis +420 553 829 829, +420 731 191 567 v čase od 6:00 - 15:00.
VZORKA ZADARMO

Reklamácia a vrátenie tovaru

Kupujúci má možnosť namiesto postupu uvedeného v článku 2 obchodných podmienok použiť na uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim e-shop Fortelock (ďalej len „e-shop“). V takom prípade sa neaplikuje článok 2 obchodných podmienok, ale uzavretie zmluvy sa bude riadiť týmto článkom – článkom 3. Definície uvedené v článku 2 obchodných podmienok sa však budú používať aj v tomto článku v nezmenenej podobe. V ďalších ustanoveniach zostávajú ustanovenia obchodných podmienok nezmenené a aplikujú sa, ak je to možné. V prípade rozporu medzi týmto článkom, resp. jeho jednotlivými ustanoveniami a inými ustanoveniami obchodných podmienok, majú v prípade nákupu cez e-shop aplikačnú prednosť ustanovenia uvedené v tomto článku.

Akákoľvek prezentácia tovaru umiestnená v e-shope je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu na tento tovar. Ustanovenie § 1732 odsek 2 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

E-shop obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny tovaru zostávajú v platnosti počas obdobia, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní e-shopu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

E-shop obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Tieto informácie platia iba v prípadoch, kedy sa tovar doručuje v rámci územia uvedeného u daného tovaru na e-shope.

Ponuka na uzavretie zmluvy je v režime e-shopu uskutočnená tým, že kupujúci vloží do košíka požadovaný tovar a následne vyplní objednávkový formulár v e-shope. Takto vykonaná ponuka kupujúceho je vždy novou ponukou na uzavretie zmluvy a nikdy sa nemôže brať ako prijatie ponuky v zmysle ust. § 1740 odsek 2 a 3 Občianskeho zákonníka. Objednávkový formulár obsahuje hlavne informácie o:

a) objednávanom tovare;

b) kupujúcom a adrese doručenia;

c) spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru;

d) a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru.

Predávajúci príjme ponuku poslaním e-mailu potvrdzujúceho akceptáciu objednávky na adresu, ktorú kupujúci uviedol do objednávkového formulára. Prílohou potvrdzovacieho e-mailu je vždy zálohová faktúra.

Poslaním potvrdzujúceho e-mailu podľa predchádzajúceho článku dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy v súlade s ust. § 2079 Občianskeho zákonníka.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť ponuku kupujúceho. V takom prípade pošle kupujúcemu e-mail s odôvodnením odmietnutia, príp. s novou alternatívnou ponukou. V takom prípade sa kúpna zmluva uzavrie e-mailovým potvrdením novej ponuky kupujúcim. Kupujúci má právo novú ponuku odmietnuť bez ďalšieho odôvodnenia.

Dodatočné zmeny v uzavretej kúpnej zmluve možno vykonať iba po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to písomnou formou. Za písomnú formu sa v tomto zmysle považuje e-mail.

ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY PRI NÁKUPE CEZ E-SHOP

V súlade s § 1837 nemôže kupujúci o. i. odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je tovar, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho (napríklad potlač) alebo ktorý podlieha rýchlemu pokazeniu a v prípade, že tovar bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom.

10 Ak nejde o prípad uvedený v predchádzajúcom článku alebo o iný prípad, kedy nemožno odstúpiť od kúpnej zmluvy, má kupujúci – ak je spotrebiteľom – v súlade s ustanovením § 1829 odseku 1 Občianskeho zákonníka právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, beží táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci predávajúcemu odoslať v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, ktorý tvorí prílohu obchodných podmienok. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci poslať okrem iného na adresu prevádzky predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@fortemix.cz.

11 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho článku sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar je nutné predávajúcemu vrátiť do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, nesie náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, keď tovar nemožno pre svoju povahu vrátiť obvyklou poštovou cestou.

12 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 3.11. obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ich od kupujúceho prijal. Predávajúci je tiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci vráti tovar.

13 Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Vzorka podlahy zadarmo

Chcem vzorku