Voucher do kina

1. Základné informácie

Akcia – súhrnné označenie pre odmeňovanie odporúčajúcich
Odmena – lístok/voucher do akéhokoľvek multikina Cinema City Slovenská republika – 2 ks
Fortemix – Poskytovateľ odmeny: Fortemix, s.r.o., Kirilovova 812, 739 21 Paskov
Sprostredkovateľ odmeny: Cinema City Slovakia, s.r.o., Einsteinova 20, 851 01 Bratislava
Termín konania akcie: do 28. 02. 2019
Odmena je určená pre zákazníkov na území: Slovenská republika
Odporúčajúci: Osoba, ktorá odporúča nákup dlažby Fortelock ľuďom vo svojom okolí a na základe jej odporúčania bol uskutočnený nákup

 

2. Pravidlá získania odmeny

Odmena je určená pre odporúčajúcich, ktorí:

  • odporučili nákup dlažby a na základe ich odporúčania si niekto z ich okolia zakúpil dlažbu Fortelock a ktorí daný nákup preukážu tak, aby bolo možné potvrdiť vplyv odporúčania.

2.1 Účasť a aktivácia voucheru

Odporúčajúci, ktorý bude mať záujem získať odmenu za odporučenie, musí na e-mail voucher@fortelock.sk zaslať detaily objednávky, ktorú učinil niekto z jeho okolia. Tak, aby bolo možné objednávku vyhľadať a potvrdiť vplyv odporučenia.

Pre vyhľadanie slúžia tieto údaje:

  • Meno a priezvisko zákazníka/Firma
  • Adresa doručenia
  • Názov distribútora/obchodu/e-shopu, kde bola objednávka uskutočnená
  • Dátum objednávky
  • Počet kusov a farba dlažby

Prípadne preposlať potvrdenie objednávky e-mailom.

Poskytnuté údaje budú porovnané s objednávkami daných parametrov. Pokiaľ dôjde k spárovaniu informácii, získa odporúčajúci odmenu, a to voucher do kina (2 ks), v elektronickej podobe vhodný k vytlačeniu.

Získaná odmena bude zaslaná prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu zadanú pri žiadosti o odmenu.

Fortemix má právo odporúčajúceho kontaktovať pre doplnenie informácii. Ak sa i napriek vyvinutej snahe oboch strán nepodarí identifikovať danú zákazku, odmena nebude uplatnená.

2.2 Platnosť voucheru

Aktívny voucher s platným kódom je nutné predložiť v pokladniach siete Cinema City
Aktivovaný voucher je platný do 28. 02. 2019
Platí na filmy 2D podľa programu kina
Platí v sieti kín CinemaCity – Slovenská republika podľa informácii na voucheri

2.3 Podmienky účasti akcie

Fortemix si vyhradzuje právo na vylúčenie akéhokoľvek odporúčajúceho z akcie. Rozhodnutie Fortemix je v takýchto prípadoch konečné a nie je možné sa voči nemu odvolať. Fortemix si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá akcie alebo akciu zrušiť, a to bez nároku účastníka na náhradu škody.

Fortemix nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. V prípade pochybností o splnení podmienok akcie jednotlivými odporúčajúcimi, je dôkazné bremeno na strane odporúčajúcich.

2.4 Ochrana osobných údajov

Tým, že spoločnosti Fortemix odporúčajúci poskytne osobné údaje, udeľuje tým svoj súhlas so spracovaním a správou poskytnutých údajov k účelom akcie za podmienok stanovených nižšie.

Odporúčajúci taktiež potvrdzuje, že osobné údaje v rámci zákazky, ktorá vznikla na základe jeho odporúčania, získal so súhlasom majiteľa zákazky a je oprávnený ich poskytnúť firme Fortemix.

Všetky osobné údaje, ktoré Fortemix obdrží, budú zhromaždené, uložené a použité v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a príslušných noriem Európskej Únie.

Osobné údaje sú informácie, ktoré môžu zákazníka/odporúčajúceho identifikovať ako žijúceho jedinca, či už sami o sebe, alebo v spojení s ďalšími informáciami.

Informácie, o ktoré Fortemix žiada, môžu zahrňovať:

Meno/Priezvisko
Adresa dodania objednanej zákazky
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ďalšie informácie týkajúce sa identifikácie objednávky, zákazky
Tento zoznam nie je konečný a môže byť aktualizovaný.

K čomu slúžia získané informácie

Poskytnutie informácie, odmeny alebo služby podľa požiadavky, alebo poskytnutie takých informácii a služieb, u ktorých Fortemix predpokladá, že by zákazníka/odporúčajúceho mohli zaujímať, vrátane obehu marketingových materiálov a to použitím e-mailovej adresy, ktorú nám poskytli.

Bezpečnosť

Fortemix sa zaväzuje zaistiť bezpečnosť osobných dát. Aby bolo zabránené neoprávnenému prístupu k nim alebo ich neoprávnenému zverejneniu, boli zavedené vhodné fyzické, elektronické a manažérske postupy pre ochranu a zabezpečenie informácii, ktoré zhromažďujeme. Odporúčajúci dáva súhlas k tomu, že údaje, ktoré nám poskytne, budú spravované systematicky a pomocou automatických prostriedkov. Všetky informácie, ktoré nám poskytne, sú uložené na našich zabezpečených serveroch.

Práva subjektov údajov

Nižšie informujeme o právach, ktoré podľa príslušných právnych predpisov náležia v súvislosti so spracovaním osobných údajov, a to konkrétne o:

Práve prístupu ku svojim osobným údajom;
Práve na opravu osobných údajov;
Práve na výmaz (tzv. „právom byť zabudnutý“);
Práve na obmedzenie spracovania osobných údajov;
Práve vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie zákazníka;
Práve na prenositeľnosť údajov;
Práve svoj súhlas kedykoľvek odvolať;

Práve podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. www.dataprotection.gov.sk

Pokiaľ bude zistené, že Fortemix vykonáva spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, je možné po spoločnosti Fortemix požadovať doplnenie, opravu, blokovanie alebo likvidáciu osobných údajov. Súhlas možno odvolať na info@fortemix.cz alebo písomne na adrese Fortemix, s.r.o., Kirilovova 812, Paskov, 739 21, Česká republika. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Informácie o prebiehajúcej akcii sú k dispozícii na: www.fortelock.sk/informacie/voucher