Voucher do kina

1. Základné informácie

Akcia – súhrnné označenie pre odmeňovanie zákazníkov/odporúčajúcich
Odmena – lístok/voucher do akéhokoľvek multikina Cinema City Slovenská republika – 2 ks
Fortemix – Poskytovateľ odmeny: Fortemix, s.r.o., Kirilovova 812, 739 21 Paskov
Sprostredkovateľ odmeny: Cinema City Slovakia, s.r.o., Einsteinova 20, 851 01 Bratislava
Termín konania akcie: 15. 08. – 30. 11. 2018
Odmena je určená pre zákazníkov na území: Slovenská republika
Zákazník: Osoba, ktorá kúpila dlažbu Fortelock prostredníctvom partnerských predajní, e-shopov či priamo od výrobcu
Odporúčajúci: Osoba, ktorá odporúča nákup dlažby Fortelock ľuďom vo svojom okolí a na základe jej odporúčania bol uskutočnený nákup

 

2. Pravidlá získania odmeny

Odmena je určená pre zákazníkov/odporúčajúcich, ktorí:

  • Obdržali voucher v rámci svojej vlastnej objednávky. Tá je vymedzená množstvom zakúpených dlaždíc. (Viac než 200 ks.)
  • Odporučili nákup dlažby a na základe ich odporúčania si niekto z ich okolia zakúpil dlažbu Fortelock a ktorí daný nákup preukážu tak, aby bolo možné potvrdiť vplyv odporúčania.

2.1 Účasť a aktivácia voucheru

a) V prípade, že zákazník získa voucher v rámci vlastnej objednávky, musí ho, v prípade záujmu, aktivovať. Získaný voucher nie je ihneď platný a bez aktivácie nemôže byť uplatnený v rámci siete multikín.

Pre aktiváciu je nevyhnutné splniť všetky podmienky uvedené na voucheri:

Napísať e-mail na voucher@fortelock.sk

  • názor, ako prebiehala inštalácia podlahy
  • koľko m2 bolo inštalovaných a do akých priestorov
  • poslať fotografie novej podlahy

Po splnení všetkých troch podmienok bude zákazníkovi na jeho e-mail zaslaný voucher v elektronickej podobe vhodný na vytlačenie (2 ks). Prípadne môže zákazník využiť prepísanie elektronicky získaného kódu na už získaný voucher.

Pokiaľ nebude splnená niektorá z podmienok, bude Fortemix zákazníka na jeho e-mail spätne kontaktovať so žiadosťou o doplnenie. Pokiaľ ani po tejto výzve zákazník niektorú z informácii neposkytne, nebude mu možné odmenu poslať.

b) Odporúčajúci, ktorý bude mať záujem získať odmenu za odporučenie, musí na e-mail voucher@fortelock.sk zaslať detaily objednávky, ktorú učinil niekto z jeho okolia. Tak, aby bolo možné objednávku vyhľadať a potvrdiť vplyv odporučenia.

Pre vyhľadanie slúžia tieto údaje:

  • Meno a priezvisko zákazníka/Firma
  • Adresa doručenia
  • Názov distribútora/obchodu/e-shopu, kde bola objednávka uskutočnená
  • Dátum objednávky
  • Počet kusov a farba dlažby

Prípadne preposlať potvrdenie objednávky e-mailom.

Poskytnuté údaje budú porovnané s objednávkami daných parametrov. Pokiaľ dôjde k spárovaniu informácii, získa odporúčajúci odmenu, a to voucher do kina (2 ks), v elektronickej podobe vhodný k vytlačeniu.

Získaná odmena bude zaslaná prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu zadanú pri žiadosti o odmenu.

Fortemix má právo odporúčajúceho kontaktovať pre doplnenie informácii. Ak sa i napriek vyvinutej snahe oboch strán nepodarí identifikovať danú zákazku, odmena nebude uplatnená.

2.2 Platnosť voucheru

Aktívny voucher s platným kódom je nutné predložiť v pokladniach siete Cinema City
Voucher je možné aktivovať do 30. 11. 2018
Aktivovaný voucher je platný do 31. 12. 2018
Platí na filmy 2D podľa programu kina
Platí v sieti kín CinemaCity – Slovenská republika podľa informácii na voucheri

2.3 Podmienky pre použitie získaných fotografií

Zaslaním fotografií zákazník potvrdzuje, že:

a) je autorom dodaných fotografií, že tieto fotografie sú pôvodné, neboli umelo upravované, retušované a pod.,
b) fotografie boli zhotovené v súvislosti s ponúkanou odmenou, ktorá je uvedená vyššie,
c) zverejnením fotografií na webových stránkach Fortemix, Fortelock nevznikne spoločnosti Fortemix žiadny záväzok voči tretím osobám, ktoré sú na fotografiách zobrazené
d) zverejnením fotografie na webových stránkach Fortelock, Fortemix, alebo v iných médiach nebudú neoprávnene zasiahnuté autorské či iné práva či oprávnené záujmy tretích osôb

Pre prípady, kedy Fortemix fotografiu použije, mu zákazník udeľuje nevýhradnú licenciu k užitiu tejto fotografie pre všetky spôsoby jej užitia a to v neobmedzenom rozsahu a s právom poskytovať podlicencie. Licencia je udeľovaná pre celosvetové územie, na dobu trvania majetkových autorských práv a bez množstevného obmedzenia. V rámci užitia fotografie je Fortemix oprávnený užiť fotografiu vcelku alebo jej časť, nielen v jej pôvodnej podobe (tzn. v akej boli odovzdané), ale aj v podobe autorského či neautorského diela vzniknutého jej úpravou či jej inou zmenou, spojením s inými autorskými dielami aj s textom, obrazom, fotografiou, obrazovým záznamom alebo zvukom neautorského charakteru, zaradením do súboru diel autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je Fortemix oprávnený dielo (fotografiu) upravovať a inak meniť.

2.4 Podmienky účasti akcie

Fortemix si vyhradzuje právo na vylúčenie akéhokoľvek zákazníka/odporúčajúceho z akcie. Rozhodnutie Fortemix je v takýchto prípadoch konečné a nie je možné sa voči nemu odvolať. Fortemix si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá akcie alebo akciu zrušiť, a to bez nároku účastníka na náhradu škody.

Fortemix nie je zodpovedný za technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami. V prípade pochybností o splnení podmienok akcie jednotlivými zákazníkmi/odporúčajúcimi, je dôkazné bremeno na strane zákazníkov/odporúčajúcich.

2.5 Ochrana osobných údajov

Tým, že spoločnosti Fortemix zákazník/odporúčajúci poskytne osobné údaje, udeľujeme tým svoj súhlas so spracovaním a správou poskytnutých údajov k účelom akcie za podmienok stanovených nižšie.

Odporúčajúci taktiež potvrdzuje, že osobné údaje v rámci zákazky, ktorá vznikla na základe jeho odporúčania, získal so súhlasom majiteľa zákazky a je oprávnený ich poskytnúť firme Fortemix.

Všetky osobné údaje, ktoré Fortemix obdrží, budú zhromaždené, uložené a použité v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a príslušných noriem Európskej Únie.

Osobné údaje sú informácie, ktoré môžu zákazníka/odporúčajúceho identifikovať ako žijúceho jedinca, či už sami o sebe, alebo v spojení s ďalšími informáciami.

Informácie, o ktoré Fortemix žiada, môžu zahrňovať:

Meno/Priezvisko
Adresa dodania objednanej zákazky
E-mailová adresa
Telefónne číslo
Ďalšie informácie týkajúce sa identifikácie objednávky, zákazky
Tento zoznam nie je konečný a môže byť aktualizovaný.

K čomu slúžia získané informácie

Poskytnutie informácie, odmeny alebo služby podľa požiadavky, alebo poskytnutie takých informácii a služieb, u ktorých Fortemix predpokladá, že by zákazníka/odporúčajúceho mohli zaujímať, vrátane obehu marketingových materiálov a to použitím e-mailovej adresy, ktorú nám poskytli.

Bezpečnosť

Fortemix sa zaväzuje zaistiť bezpečnosť osobných dát. Aby bolo zabránené neoprávnenému prístupu k nim alebo ich neoprávnenému zverejneniu, boli zavedené vhodné fyzické, elektronické a manažérske postupy pre ochranu a zabezpečenie informácii, ktoré zhromažďujeme. Zákazník/odporúčajúci dáva súhlas k tomu, že údaje, ktoré nám poskytne, budú spravované systematicky a pomocou automatických prostriedkov. Všetky informácie, ktoré nám poskytne, sú uložené na našich zabezpečených serveroch.

Práva subjektov údajov

Nižšie informujeme o právach, ktoré podľa príslušných právnych predpisov náležia v súvislosti so spracovaním osobných údajov, a to konkrétne o:

Práve prístupu ku svojim osobným údajom;
Práve na opravu osobných údajov;
Práve na výmaz (tzv. „právom byť zabudnutý“);
Práve na obmedzenie spracovania osobných údajov;
Práve vzniesť kedykoľvek námietku proti spracovaniu osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie zákazníka;
Práve na prenositeľnosť údajov;
Práve svoj súhlas kedykoľvek odvolať;

Práve podať sťažnosť proti spracovaniu osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika. www.dataprotection.gov.sk

Pokiaľ bude zistené, že Fortemix vykonáva spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života alebo v rozpore s príslušnými právnymi predpismi, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, je možné po spoločnosti Fortemix požadovať doplnenie, opravu, blokovanie alebo likvidáciu osobných údajov. Súhlas možno odvolať na info@fortemix.cz alebo písomne na adrese Fortemix, s.r.o., Kirilovova 812, Paskov, 739 21, Česká republika. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

Informácie o prebiehajúcej akcii sú k dispozícii na: www.fortelock.sk/informacie/voucher